Just one day BTS Bangtan boys
Здесь можно прочитать текст песни Just one day - BTS Bangtan boys. Стихи и песня онлайн.

Автор: BTS (Bangtan boys)

Название песни: Just one day

Текст просмотрен: 1258Скачать

Другие песни исполнителя BTS (Bangtan boys)


Текст песни:

Йе йе
Йе джаст уан дэй уан найт
Харуман нэге щигани иттамён
Талькомхан ни хянгие чвихэсо
Конхи нан чамдыльгопа
Пакпакхан сыкеджуль саие кихвега иттамён
Тасыхаго кипын нун анэ мом тамгыгопа
Ай лайк зэт ноэ кы кильго кин сэнмори
Оллё мукыль тээ аджиран
Моксонгва хылло нэрин чанмори
Соро катхи одиль кадын
Нэ хэнтыбэгын ни хори
Йо ма хани поль тэмада суми макхё
Мёндон коричором
Уриэ би джи эм ын сумсори
Нэ ирымыль пуллоджуль тээ ни моксорие
Чамкёсо нан суёнхагопа
Норыль чом то альгопа
Норан миджиэ супыль кипи мохомханын тамхомга
Норан чакпумэ тэхэ камсаныль хэ
Норан чонджэга ёсуриника
Ироке мэиль нан памсэдорок сансаныль хэ
Очапи нэгенын муэмихан куминика
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамкехаль су иттамён
(Ду ит ду ит ду ит)
Нова харуман иткирыль парэ парэ
(Ду ит ду ит ду ит)
нова тандури понэнын пати пати
(Ду ит ду ит ду ит)
Нова харуман иткирыль парэ парэ
(Ду ит ду ит ду ит)
Нова тандури понэнын пати пати
Кыроль су иттамён ольмана чоылька
Амудэна касо пап мокко ёнхва
Хан пёнман поль суман иттамён
Наран э чонмаль мвон чищирадо халь тэндэ гёл
Айм сори нэ морига ном исонджок инга пва
Кырэдо онджэнга помён усоджво
Чогымын ани очомён мани
Наль вонманхагетчи
Ара нэ кум тэмунэ ноль то парабоджи мотхэсо
Кыром нэге харуман чво
Кум согирадо харуман
Хёнщирыль пикё тэмё
Самкёя хэттон кы суманын маль
Чунэсо так хан мадиман чедэро халь су итке
Кырэ напалькучи пиль
Тэ мана хэоджиджа кочи чиль тэ
Свипке ичёджиль кора сэнгак ан хэтчиман
Ноеге нан кырэсым чокетамён игиджогилька
Ноль вихэсорамё аджик нан коджинмальхаго иссо
Нон нэ хангаундэ со иссо
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамке хаго иттамён лэтс гоу тайм
Твенти фор аорс нова тандури
Иттамён ачимбуто иммаччумхэ
Паджиль су омнын пырончидо хан ип хэ
Сонджапко нова хэтпидже мом тамкынэ
Ан кыннэ арымдаун памджуе
Ноеге копэкхэ чомёнын талло хэ
И суманын ильдыри нэге марыль хэ
Там харуман исымён канынхэ
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамкехаль су иттамён
(Ду ит ду ит ду ит)
Нова харуман иткирыль парэ парэ
(Ду ит ду ит ду ит)
нова тандури понэнын пати пати
(Ду ит ду ит ду ит)
Нова харуман иткирыль парэ парэ
(Ду ит ду ит ду ит)
нова тандури понэнын пати пати
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамкехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамкехаль су иттамён
Кэн ю плиз стэй виз ми

yeah it's one day one night

Just one day BTS (Bangtan boys)

Возможно, вам понравятся также:

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: